S Y M P O S I U M    B U R G ER P A R T I C I P A T I E.

 

De gezamenlijke dorpsplatforms  hebben in samenwerking  met de gemeente op 2 februari een symposium gehouden over Burgerparticipatie.

Enkele leden van het Comité De Dennenkamp waren daarbij aanwezig.

De participatie van de ruim honderd aanwezigen in de zaal was echter zeer beperkt. Het was deze keer de bedoeling om algemene informatie te krijgen over het begrip burgerparticipatie. In het Collegeprogram van politiek Renkum voor de periode 2010 -2014 zijn daarover ook diverse passages over opgenomen, zo deelde burgemeester Gebben mee. Hij en de dagvoorzitter Frans van Daal meldde dan ook dat dit symposium een vervolg krijgt. De aanwezige burgers, meestal van verenigingen en wijkcomités, hopen dat in een volgende sessie meer wordt ingegaan hoe de gemeente nu omgaat met de participatie en dat burgers de gelegenheid krijgen om daarbij hun zegje te doen. Die wens kwam vooral tot uiting in de wandelgangen en bij de borrel na afloop van de goed georganiseerde bijeenkomst.  

Drie sprekers verzorgden de inhoudelijke inbreng van het symposium, waarna de zaal heel kort de gelegenheid kreeg daar vragen over te stellen.

De opmerkelijkste punten uit de inleidingen zijn:

 • ·         Persoonlijk contact en vertrouwen tussen burger en overheid;
 • ·         Drie spelregels bij inspraak:

1.Maak heldere keuzes

2.Waardeer de bijdrage van de burgers

3.Informeer de burgers.

 • ·         De overheid moet de ambtenaren trainen en ruimte geven;
 • ·         Beleid zoveel mogelijk op doelstellingenniveau;
 • ·         Stel vooraf kaders en randvoorwaarden vast;
 • ·         Maak het proces en de procedures helder;
 • ·         Pas op dat participatie geen ‘draagvlakkunstje ‘ wordt;
 • ·         Het bestuur moet zich niet autoritair opstellen;
 • ·         Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke organisatie i.c. de ambtenaren.

De nationale ombudsman heeft een Participatiewijzer opgesteld waarin ook 10 spelregels zijn vermeld. De Participatiewijzer is te downloaden van www.nationaleombudsman.nl.

 

Enkele punten uit het Collegeprogram:

 • ·         Een goede communicatie naar en met de inwoners is nodig om begrip  voor, en draagvlak bij inwoners te verkrijgen om minder prettige maatregelen te bevorderen.
 • ·         De RAAD moet tijdig over de benodigde informatie beschikken. Het betreft informatie van het College , maar ook van de inwoners.
 • ·         Belanghebbenden en betrokken inwoners moeten een volwaardige rol hebben bij de totstandkoming van beleid. Deze coalitie wil daarom, samen met de andere partijen in de Raad, inwoners actiever betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming en/of inwoners de gelegenheid geven hun reacties te geven op voorgenomen beleid.
 • ·         Inpassen van burgerparticipatie in het beleidsvoorbereidingsproces.

De vertegenwoordigers van het Comité De Dennenkamp, Pieter Huige en ondergetekende, die het symposium hebben bijgewoond zijn nu zeer benieuwd hoe de gemeente en dan met name de gemeentelijke organisatie, het begrip Burgerparticipatie vertaalt naar de ontwikkelingen in en rond het park De Dennenkamp.

Zie daarvoor een kort bericht (Hoezo informatie?) op deze website.

Oosterbeek, 10 februari 2012, Rob Spaan.

H O E   Z O   I N F O R M A T I E ?

 

Sinds 2005 is het Comité De Dennenkamp actief betrokken bij de ontwikkelingen in en rond het park De Dennenkamp. Dat heeft o.a. geleid tot duidelijke passages in Raadsvoorstellen van eind 2006 en begin 2007 over een mogelijke invulling van de vrijkomende locaties van Het Woelige Hoekje en het NVC. Ook het herstel van het park is in Raadsvoorstellen waarbij wij betrokken zijn, geregeld.

In die tijd hebben wij zeer frequent overlegd met de toenmalige wethouder Peek en de projectleider van Lier.

Na de realisatie van de Brede School in het park is er een tijdje een windstilte geweest, mede te wijten aan de crisis in de bouwwereld. Met de wethouders uit het nieuwe college, Weeda en van Lent, zijn enkele plezierige gesprekken gevoerd. Motto was meestal: “niet veel nieuws te melden, maar de gemeente houdt U op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.”

Enkele maanden geleden is er nog een overleg geweest o.a. over de herinrichting van het park, maar er was , zo zei de gemeente toen, geen nieuws te melden over de woningbouwplannen op de locatie NVC en de plannen voor de locatie aan de Munninghofflaan zouden binnenkort naar het Comité worden opgestuurd. Onlangs is nogmaals door ons gevraagd of wij die plannen konden krijgen. Daarop hebben wij  de schetsen van het plan Munninghofflaan als concept nu (14 februari) ontvangen. De gemeente zal, zodra daar meer duidelijkheid over bestaat, de definitieve plannen zelf openbaar maken.

Over de ontwikkelingen op de lokatie NVC  hebben wij in december en januari officieel niets vernomen. Groot was de verbazing van het Comité dat wij in de Besluitenlijst van het College van B&W van week 48 lazen dat er een besluit was genomen over ‘het plan van aanpak ontwikkelingcompetitie voor de Dennenkamp’. In de Gelderlander van 9 december werd dat ook breed uit gemeten! Op 11 december vertelde wethouder Heinrich ook over de nieuwe ontwikkelingen tijdens een bijeenkomst die door de kunstenaars in het NVC werd georganiseerd.

Officieel wist het Comité van niets. HOEZO INFORMATIE? De voorzitter van het Comité heeft daarop contact met de projectleider van De Dennenkamp opgenomen voor het maken van een afspraak op korte termijn. Dat zou plaats vinden op29 december, die datum werd even later door de gemeente verschoven naar eind februari met als reden: ’dan pas kunnen wij u iets concreets melden’.

Dat werd door ons niet geaccepteerd. Een vraag bij de gemeente, begin januari, om de meest recente stukken uit het dossier De Dennenkamp te mogen inzien werd afgedaan met de mededeling: ‘er is niets nieuws in het dossier gekomen’. Achteraf bleek er reeds een Raadsbrief uit zijn gegaan op 19 december waarin de nieuwste ontwikkelingen werden geschetst. Maar die brief werd (uiteraard) niet naar de omwonenden of het Comité gezonden. HOEZO INFORMATIE?

Uiteindelijk is het via een actieve secretaresse van de wethouder gelukt om toch op 27 januari een gesprek te regelen. Toen is ook de raadsbrief aan ons uitgereikt. (Zie het aparte bericht daarover).

In het gesprek werd excuses gemaakt voor de ‘miscommunicatie’. Dat zou niet meer voorkomen. Op die dag zijn vier concrete afspraken gemaakt. Het Comité, of enkele leden daarvan, zouden zo spoedig mogelijk door de gemeentelijke organisatie benaderd worden met data voor afspraken:

 • ·         Een afspraak om te praten over de exacte juridische status van het bestemmingsplan;
 • ·         Een afspraak om tot de zomer minstens eens in de twee maanden een kort gesprek te hebben met de projectleider en één of twee leden van het comité;
 • ·         Een afspraak met de afdeling Groen van de gemeente en enkele bewoners van de Wouter Klaassenlaan om te praten over een vele maanden geleden door de bewoners ingediend plan (op verzoek van de gemeente) over de strook grond in het park achter de woningen van de Wouter Klaasenlaan.
 • ·         En er zou een up to date lijstje opgesteld worden door de gemeente over de tot nu toe gemaakte kosten voor het ‘herstel’ van het park.

Gehoord hebbende de vele voornemens van de overheid in zijn algemeenheid met betrekking tot burgerparticipatie vraagt het Comité zich wederom af waarom dit beleidspunt in de praktijk in de gemeente Renkum  (nog) NIET WORDT UITGEVOERD. Ergo: informatie wordt zelden of nooit spontaan door de gemeente op het juiste tijdstip verzonden aan direct  belanghebbenden  burgers.

Een uitzondering kan gemaakt worden voor het briefje dat inwoners in de omgeving van het park onlangs ontvingen over data waarop geparkeerd wordt in het park. Een mooi gebaar, maar wij als Comité hadden het veel correcter gevonden als de gemeente zo alert was met het geven van wezenlijk belangrijke informatie.

Het Comité De Dennenkamp heeft recent echter van de gemeente data doorgekregen voor gesprekken zoals die bij de eerste twee bullets zijn vermeld. Dat is hopelijk het begin van een structureel overleg met de deskundigen van de gemeente. Wij, als Comité zijn daar positief over en verwachten dat door dit soort samenspraak en samen optrekken de kwaliteit van de voorbereiding tot de  besluitvorming verbeterd wordt. In ieder geval zal dat de communicatie verhelderen, waardoor ook geïnteresseerden en omwonenden van het park De Dennenkamp via deze website op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Men kan ook via de website vragen stellen of opmerkingen maken. De leden van het Comité kunnen dat vervolgens inbrengen in de gesprekken met de gemeente.

Oosterbeek, 15 februari 2012, Rob Spaan.

 
BRIEF van BURGEMEESTER en WETHOUDERS aan RAAD
Datum

19 december 2011

Onderwerp
Dennenkamp

Geachte Raad,

 

Ten behoeve van herontwikkeling van diverse locaties in het park Dennenkamp heeft u op 20 december 2006 de kaderstelling en plan van aanpak voor het gebied vastgesteld (bijlage). De kaders voorzien in de bouw van woningen en/of appartementen, op gronden die geheel in eigendom zijn van de gemeente Renkum. Herontwikkeling van Dennenkamp te Oosterbeek is voor de gemeente Renkum een belangrijk project. De ontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis en heeft door de vaststelling van de kaders een nieuwe impuls gekregen. Met deze stedenbouwkundige kaders is een basis gelegd van een ontwikkeling die draagvlak heeft bij de meeste bewoners in het gebied en wordt gesteund door het buurtcomité.

 

Samengevat voorzien de vastgestelde kaders in het volgende:

•    Locatie Generaal Urquhartlaan en Munninghofflaan aanwijzen als                     woningbouwlocatie,

•    Architectonische uitwerking die past in de parkachtige omgeving,

•    Maximaal 3  bouwlagen,

•    In beginsel 50% sociale sector, 50% vrije sector,

•    In beginsel Koude-Warmte-Opslag (KWO) toepassen,

•    Doelgroep in beginsel senioren,

•    Duurzaam bouwen,

•    Levensloop bestendig bouwen,

•    Parkeervoorzieningen op eigen terrein,

•    Waarborgen verkeersveiligheid in algemeen en rondom de school in het bijzonder,

•    Minimaal Budgettair  Neutraal.

Locatie Generaal Urquhartlaan,

Op grond van de randvoorwaarden uit de vastgestelde kaders hebben wij een plan van aanpak voor de ontwikkelcompetitie opgesteld. Deze ontwikkelcompetitie heeft betrekking tot de locatie aan de Generaal Urquhartlaan. Dit plan van aanpak geeft aan op welke wijze en volgens welke spelregels de gemeente deze competitie vorm wil geven. Het document dient als werkdocument om direct betrokkenen (met name de gemeente) op de hoogte te houden van de aanpak. In het plan van Aanpak staan de werkwijzen, communicatietrajecten, selec­tieprocedure en andere (stedenbouwkundige en procedurele) randvoorwaarden vermeld. 

De selectie van de partijen vindt plaats op basis van de randvoorwaarden van de gemeente. Deze zullen een schetsontwerp vergezeld van een grondbod indienen. Het gaat ons hierbij vooral om een marktconform plan te krijgen, waarbij een goede prijs/kwaliteit de belangrijk­ste doelstelling is. Naast het ruimtelijk en financieel kader voor de ontwikkelcompetitie die­nen de stedenbouwkundige kaders ook als basis voor de partiele herziening van het vigeren­de bestemmingsplan. 

De selectie of aanbesteding wordt verdeeld in twee fases. In de eerste fase (de selectie/kwalificatiefase) worden de inzenders gekwalificeerd op basis van uitsluitingsgronden, minimum vereiste en/of referenties. Deze eerste fase staat open voor eenieder. Een drietal inzenders gaat vervolgens door naar de tweede fase (de gunningsfase). Qua programma zullen wij de competitiedeelnemers vragen om deze locatie volledig in de vrije sector te ontwikkelen. Dit in verband met de realisatie van sociale woningen aan de Munninghofflaan. Gezien de marktanalyse denken wij aan twee onder een kap, maximaal 8 of 10 eenheden. Wij hebben deze aantallen  gecommuniceerd met de buurt. 

In het verleden hebben wij deze methodiek toegepast bij de ontwikkeling van de Dalzone te Oosterbeek. Over het algemeen zijn wij alsmede de bewoners van Oosterbeek tevreden over de manier waarop dit plan tot stand is gekomen. Deze methodiek geeft de spelregels duidelijk aan zodat geen misverstanden kunnen ontstaan bij de toewijzing van de bouwrechten. Daarnaast is de methodiek interactief en geeft de bewoners ruimschoots de middelen om de ontwikkeling van het project mee te bepalen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de bijlage.

Locatie Munninghofflaan

Gezien het feit dat wij verplicht minimaal 50% in de sociale sector moeten realiseren, hebben wij voor de locatie Munninghofflaan, in samenwerking met Vivare, een ontwikkeltraject opgestart waarbij 14 appartementen gerealiseerd  zullen worden. Het definitief ontwerp is nog niet gereed, maar wij verwachten voor het eind van dit jaar een definitieve tekening van de architect. Zo is het ook gecommuniceerd met het buurtcomite. Dit gebouw voldoet volledig aan de kaders uit 2006, namelijk:

-aantrekkelijke architectuur;

-sociale woningbouw;

-doelgroep senioren;

-duurzaam  bouwen;

-levensloopbestendig;

-pm·keervoorzieningen op eigen terrein;

-gescheiden verkeerscirculatiestroom  in verband met het schoolgebouw;

-marktconforme grondprijs.


In januari 2012 zullen wij starten met de herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie.  Wij hopen u voor het zomerreces het bestemmingsplan voor de locatie Munninghofflaan  aan u ter vaststelling aan  te bieden. 

 Met vriendelijke groet, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM