Archief

 Inspreken Buurtcomité Dennenkamp, Commissie Inwoners, 9 juni 2008  en Commissie Leefomgeving, 10 juni 2008 

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie, 

Het buurtcomité Dennenkamp vraagt namens de omwonenden van het park Dennenkamp uw aandacht voor een onderwerp dat vanavond niet op uw agenda staat. Toch verzoeken wij u dringend om bemoeienis, als gevolg van een aantal ontwikkelingen die ons verre van gerust stellen. 

Zoals u weet heeft de Raad eind 2006 een belangrijk besluit genomen voor de bouw van de Brede School Dennenkamp, die vorige week officieel werd geopend en nu de statige naam Dennenborgh draagt. Het buurtcomité Dennenkamp en de omwonenden van het park Dennenkamp waren destijds zeer sceptisch tegen het verrijzen van zo’n groot gebouw midden in ons groene park. Dat was reden om een bezwaarschrift in te dienen tegen de bouwvergunning. Niet omdat we iets tegen de school hadden, wel omdat er zeer veel prachtige bomen het veld moesten ruimen en de school gemakkelijk iets anders gelokaliseerd kon worden. Na intensief overleg met fracties, wethouder en projectleider hebben we uiteindelijk een compromis kunnen bereiken, waarbij het buurtcomité Dennenkamp veel water bij de wijn heeft gedaan. We wilden de bouw niet frustreren in belang van de school. Wel zijn er duidelijke voorwaarden en kaders gesteld aan dit bouwproject, die zorgvuldig verankerd werden in een Raadsbesluit. Zo is uiteindelijk in goede harmonie consensus bereikt. Tijdens de finale Raadsvergadering werd het buurtcomité Dennenkamp zelfs lof toegezwaaid vanwege de constructieve, oplossingsgerichte opstelling. 

Vanzelfsprekend gaat het buurtcomité Dennenkamp ervan uit dat Raadsbesluiten eerbiedigd worden. Je mag als burger van de Gemeente Renkum er immers op vertrouwen dat onze bestuurders zich aan gemaakte afspraken houden. Zeker als die na intensief overleg en met inspraak van de burger zijn genomen. 

Helaas moeten wij constateren dat ons vertrouwen in de voortgang van het project Dennenkamp, de afgelopen maanden ernstig geschaad is. Op zijn zachtst gezegd krijgen we een beetje het gevoel dat ons een rad voor ogen is gedraaid. 

Zo ligt in het Raadsbesluit zwart-op-wit vast dat de noodgebouwen aan de Generaal Urquhartlaan binnen een half jaar na ingebruikname van de Brede School Dennenkamp verwijderd zullen worden. Nu vernemen wij echter dat het college met het plan speelt deze in het park gelegen noodgebouwen in te zetten voor tijdelijk onderdak van verschillende onderwijsinstellingen. Dat rijmt niet met het genomen Raadsbesluit en is voor de omwonenden onacceptabel. Dit voornemen zal het parkherstel ernstig vertragen en nu al is sprake van vandalisme dat over kan slaan naar het gloednieuwe schoolgebouw. 

Over het toegezegde parkherstel hebben wij een erg slecht gevoel. Onlangs verleende de Gemeente Renkum een kapvergunning voor het kappen van diverse bomen in het park Dennenkamp. Dat zou nodig zijn voor de aanleg van paden rondom de Brede School Dennenkamp. Maar had de Raad niet vastgelegd in een Raadsbesluit dat er een totaalplan moet komen voor de inrichting van dit groene gebied? Dit is er nog niet, en dus vinden wij het veel te prematuur om nu al bomen te kappen. 

Overigens hebben wij recentelijk kennis mogen nemen van een visie van een landschapsarchitekt voor de inrichting van het park Dennenkamp. Wij hopen van harte dat u zich hier intensief mee gaat bemoeien, want het buurtcomité Dennenkamp en de omwonenden van het park Dennenkamp kunnen deze visie niet accepteren. Het druist volledig in tegen de toezeggingen om het nog resterende groen te sparen, en het groene park met de prachtige eiken- en beukenlaan in ere te herstellen voor zover dit nog mogelijk is. Bovendien is er in de verleende kapvergunningen een herplantplicht vastgelegd voor ruim 40 bomen.

In de visie van de landschapsarchitekt wordt ons boomrijke park omgetoverd tot een exotisch graslandschap, waarin de omwonenden niet meer uitkijken op prachtige, gezonde eiken en beuken, maar oog in oog staan met steen, beton en asfalt. Als deze visie werkelijkheid wordt zullen er opnieuw vele kerngezonde bomen sneuvelen.

Het buurtcomité Dennenkamp is fel gekant tegen dit plan en zal zich met alle omwonenden van het park Dennenkamp hevig gaan verzetten. 

Graag vestigen wij ook nog even de aandacht op de parkeerproblematiek in het gebied Dennenkamp. De afgelopen jaren hebben wij dit telkens weer aangekaart, toen de ambitieuze bouwplannen in deze al drukke omgeving ter sprake kwamen. Steeds weer werden onze zorgen door het college afgewimpeld: met de aanleg van een paar extra parkeerplaatsen bij de bibliotheek kon prima worden voorzien in de parkeerbehoefte.

Wat horen wij nu? De dependance van de voormalige Bernulphusschool wordt gesloopt en voordat de bouwplannen aldaar worden opgepakt, komt er een tijdelijk parkeerterrein voor 35 auto’s. Onze vraag: waar blijven die auto’s als er straks op dit terrein gebouwd gaat worden? Wij willen hier nu eindelijk eens openheid van zaken. Duidelijk is in ieder geval dat de parkeerproblemen in de Dennenkamp door de politiek zwaar worden onderschat. Nu er nog bouwplannen op stapel staan in dit gebied is het erg verstandig nu eens de realiteit onder ogen te zien en een rem te zetten op verdere bebouwing. 

Het buurtcomité Dennenkamp hoopt dat u als gewaardeerde bestuurders van onze groene Gemeente erop toeziet dat gemaakte afspraken worden nagekomen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Voor informatie over de visie van het buurtcomité Dennenkamp:

Ir. H.A. Bak, tel. 026-3336785

Ing. A.N. Cupédo, tel. 026-3332920. 

Een gedeelte uit het :
Verslag van de openbare raadscommissie Inwoners van de gemeente Renkum. 15 maart 2004 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Oosterbeek

 

 

INSPREKER: dhr Cupédo, buurtcomité De Dennenkamp (een woordelijke weergave)

Het buurtcomité Dennenkamp wil, mede als lid van de klankbordgroep Dennenkamp, graag van de gelegenheid gebruik maken haar standpunt toe te lichten ten aanzien van de besluitvorming rond het project Dennenkamp.

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: Wij staan opnieuw perplex! Ons gemeentebestuur gaat dezer weken de grote knopen doorhakken na een bijna drie jaar durend geharrewar.

Dat de Bernulphusschool als brede school een nieuwe behuizing krijgt is bekend, evenals een onderkomen voor SKAR en Driestroom. En laten we de ZOED, zorg-onder-één-dak, niet vergeten.

Je zou denken dat onderhand, zeker zo kort voor belangrijke Raadsbesluiten, alle onzekerheden zijn weggenomen. Nou ik kan u zeggen dat de omwonenden van het park Dennenkamp, verenigd in het buurtcomité, nog verre van gerust zijn.

Zo hebben we van meet af aan onze bezorgdheid geuit over de verkeersafhandeling en het parkeren in de directe omgeving van het park Dennenkamp. Rond de nieuwe gebouwen is het straks een komen en gaan van mensen en auto’s. Wij hechten veel waarde aan een prettige leefomgeving en die kan bij foutieve keuzes in dit proces volledig worden vergald. Er is dus onderzoek nodig en een goed plan van aanpak voor verkeer en parkeren. Vervolgens moeten de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt in kaart zijn gebracht en gehonoreerd worden.

Het lijkt er nu op dat ons gemeentebestuur knopen gaat doorhakken zonder dat de consequenties duidelijk zijn. Want is het niet erg vreemd dat wij als omwonenden, als buurtcomité en zelfs als klankbordgroep nog altijd geen verkeer- en parkeerplan hebben ontvangen? Zolang dit er niet is keuren wij het complete project af en zullen wij de ‘kont tegen de krib gooien’, zoals dat heet.

Maar niet alleen het verkeer en parkeren maakt ons ongerust. Ook het ooit toegezegde parkherstel is nog altijd niet uitgewerkt, laat staan financieel doorgerekend. Is het dan toch een zoethoudertje? Wij weten het niet meer. En dan de Paasbergschool. Tot op de dag van vandaag zijn wij en zelfs de klankbordgroep niet geïnformeerd over de beoogde locatie van deze brede school. Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke voorstellen en rekenen erop dat het college de Talsmalaan zal aanwijzen als ideale locatie voor een brede Paasbergschool. Alle omstandigheden pleiten daarvoor. De Paasbergschool zelf verkiest deze plek, de omwonenden van de Talsmalaan geven de voorkeur aan een school in plaats van woningbouw, de omwonenden van het park Dennenkamp accepteren geen tweede brede school, het sportpark Hartenstein wenst een school en beslist geen woningbouw, de verkeersafhandeling en parkeren levert op de Talsmalaan geen problemen op en zo kan ik nog even doorgaan. Wat is er tegen een school op de Talsmalaan? Eigenlijk kunnen dat alleen financiële belangen zijn. Maar mogen die tot een foutief besluit voeren waar we vele jaren later nog spijt van hebben? Dat zou toch beschamend zijn.
Graag wil ik ook nog even onder uw aandacht brengen dat vorig jaar 200 handtekeningen aan het college zijn overhandigd van omwonenden van het park Dennenkamp waarmee men unaniem de komst van een brede Paasbergschool naar de omgeving Dennenkamp afwijst. Nog meer drukte wordt simpelweg niet getolereerd.

Het buurtcomité Dennenkamp laat zich vanavond met tegenzin verrassen en hoopt op een bevredigend voorstel naar de Raad.