Mededelingen voor de buurt.


 


                    OPSCHOON ACTIE 20 MAART 2010Start Zaterdag 20 maart           : 10.00 uur

Geschatte eindtijd                    : 12.00 uur

Omdat de school op 19 maart het Park gaat schonen kunnen wij wat verder de wijk in.

Het zwarte gedeelte doet de school, wij gaan het gedeelte schonen dat rood omlijnd is en omvat:

–         Dennenkampweg (zuidzijde) vanaf Stationweg tot Cornelius Schadeweg

–         Wouter Klaassenlaan

–         A.M. van Van Steenislaan

–         Gen. Urquhartlaan

–         Hofje Weeninklaan

–         Stationsweg (oostzijde)
–         Park ten westen van het Gemeentehuis tot aan Utrechtseweg

We hopen jullie allemaal te zien op 20 maart. Hopelijk werkt het weer net zo als verleden jaar mee. Mocht je toch verhinderd zijn laat het ons, zo spoedig mogelijk, even weten.

 

Alvast dank en tot zaterdag

Groet

Buurt Comité De Dennenkamp

Pieter Huige,Wouter Klaassenlaan 38     Tel: 3341904

 

Email: pieterhuige@dedennenkamp.nlMaart 2010

OVERLEG MET DE GEMEENTE.

 

Het Comité De Dennenkamp is door wethouder Peek en de projectleider van De Dennenkamp, de heer Dohnalek, uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 24 februari.

 

Het Comité heeft het zeer gewaardeerd dat de laatste jaren periodiek gesprekken met de verantwoordelijk wethouder en diverse ambtenaren plaats hebben gevonden.

 

De daarbij gekregen informatie kunnen wij zodoende op de website plaatsen en aan geïnteresseerde wijkbewoners kenbaar maken. Uiteraard hebben wij in die bijeenkomsten ook de gelegenheid onze wensen bij de gemeente ten aanzien van de wijk kenbaar te maken.

 

Tijdens het plezierige gesprek van 24 februari 2010 zijn de onderstaande onderwerpen besproken:

 

Stand van zaken woningbouw.

 De gemeente deelde mee dat de plannen van de  woningbouw op de hoek van de Munninghofflaan (het terrein van het voormalige Woelige Hoekje) vorderen.

Het plan wordt door Vivare ontwikkeld. Vivare heeft een opdracht verstrekt aan een architect die een aantal modellen gaat schetsen. Het worden senior woningen in de sociale sector. Uitgangspunt zijn de randvoorwaarden die door de Raad in de vergaderingen van december 2006 en januari 2007 zijn vastgesteld. Er mag dus maximaal in drie bouwlagen worden gebouwd en er moet op eigen terrein geparkeerd worden. Of het appartementen complex een plat of schuin dak krijgt is nog niet duidelijk. Het Comité heeft er op gewezen dat de hoogte moet aansluiten bij de al jaren bestaande bebouwing van de Wouter Klaassenlaan, zeker qua maatvoering.

Door de gemeente is toegezegd dat de plannen uitgebreid met de omwonenden worden besproken. Men heeft ook het plan om met eventuele toekomstige bewoners te overleggen. Bij dit plan is het van belang dat de ‘doorstroming’ van woningzoekenden wordt bevorderd.

Er is toegezegd dat de zoveel mogelijk aanwezige bomen gespaard worden, conform het besluit van de Raad.

Binnenkort wordt meer vernomen over de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Dan kan een ieder daarop reageren en in een bepaald stadium eventueel bezwaren indienen.

Om die reden kon de wethouder niets zeggen over de startdatum van de bouw. De verwachting van de gemeente is dat de plannen medio 2010 voor publicatie gereed zijn. Dat geldt voor zowel de schetstekeningen als de bestemmingsplan wijziging.

De plannen voor de nieuwbouw op het terrein van het voormalige NVC (Neder Veluwe College) zijn nog niet zo ver. Er wordt nog onderhandeld met een projectontwikkelaar. Die projectontwikkelaar krijgt van de gemeente te horen dat ook op die locatie de eerdere raadsbesluiten moeten worden gerespecteerd.

Het NVC wordt momenteel door de gemeente via SLAK onderverhuurd aan een aantal kunstenaars. De bewoners van de Generaal Urquhartlaan onderhouden daar goede contacten mee. Het Comité heeft dan ook gepleit bij de gemeente om het gebouw niet eerder te slopen voordat alle procedures voor de nieuwbouw volledig zijn afgerond en er onmiddellijk na de sloop, de schop de grond in kan voor de nieuwe woningbouw.

Wethouder Peek meldde dat op deze locatie hoogstwaarschijnlijk gebouwd gaat worden in de vrije sector en dat meerdere plannen met de omwonenden worden overlegd.

Het Comité gaat er daarbij vanuit dat de voorwaarden wat betreft het sparen van bomen en de bouwomvang (zoals aangegeven bij de bouw aan de Munninghofflaan), ook hier gelden.

 

Verkeer en parkeren.

 In de maand maart wordt duidelijk welke plannen de gemeente heeft inde omgeving van het park De Dennenkamp en de ZOED met betrekking tot het oplossen van de parkeerproblemen.

Of daarbij nog concrete verkeersmaatregelen genomen worden kon de gemeente niet aangeven. Een B & W voorstel is momenteel in wording.

 

 

Stand van zaken herinrichting park.

 

In september 2009 heeft de gemeente een bureau opdracht gegeven om een uitgewerkt plan te maken voor de herinrichting van het park De Dennenkamp. Diverse gesprekken en inspraakavonden over de plannen van landschapsarchitect Ron Pfeiffer zijn daarover geweest. De visie is vastgesteld en op basis hiervan wordt de herinrichting nader uitgewerkt in een tekening met uitvoeringsplan

Het Comité gaat er daarbij van uit dat de opmerkingen en ideeën van de bewoners onderdeel van de opdracht hebben uitgemaakt.

Het Comité heeft zijn verbazing en verontrusting uitgesproken over het feit dat de plannen nog steeds niet door de gemeente ontvangen zijn.

Op een vraag van het Comité of het reeds in 2006 gereserveerde bedrag voor het herstel en herinrichting van het park nog beschikbaar is (met rente) antwoordde de wethouder bevestigend.

 

Wouter Klaassenlaan.

 

De vertegenwoordigers in ons Comité van de Wouter Klaassenlaan informeerde nog naar de stand van zaken over het parkgebied achter de tuinen van de Wouter Klaassenwoningen aan de zuidzijde. De gemeente zal daar bij de landschapsarchitect navraag na doen.

Ook is de overlast aangekaart van ‘hangjongeren’ en jeugdige scooterrijders die zich steeds meer in en rond het park ophouden of zinloze vernielingen aanrichten.

Tot slot werd door het Comité een aanmerking gemaakt over de Brede School, die neemt het niet zo nauw met het plaatsen van vuilcontainers en vuilniszakken, juist vlak voor het weekend. De gemeente beloofde in beide gevallen via de beheerscommissie contact op te nemen met of de wijkbeheerder of de school.

 

Het Comité De Dennenkamp

3 maart 2010.

_____________________________________________


Opruiming zwerfafval in de Dennenkamp.

 

Op verzoek van de Gemeente heeft het Comité De Dennenkamp zijn medewerking verleend aan de Nationale Opschoondag op zaterdag 21 maart 2009. Met 15 volwassenen en 8 kinderen werd in een gedeelte van het Dennenkamp gebied het zwerfafval opgeruimd. Globaal gezien lag het gebied tussen de zuidzijde van de Dennenkampweg  en de noordzijde van de bibliotheek (Eikenlaan).

De organisatie vanuit het comité lag bij Pieter Huige (Email: pieterhuige@ dedennenkamp.nl ).

De weergoden werkten goed mee. Het was een zonnige dag.

Deelnemers, hartelijk bedankt.

 

Hieronder volgt een foto-impressie van deze dag.Verzamelen om 10 uur en …………


koffie/fris drinken voor de start.


De start


Koffietafel blijft verlaten achter.


Van zuidzijde Dennenkampweg tot ……………


tot noordzijde van de bibliotheek.


De kinderen deden dapper mee.
(Foto Ilona van Woggelum.)


Publiek was ook aanwezig.


Wethouder Dirk van Uitert gaf ook even acte de présence.


De omgeving van de Dennenborgh werd niet vergeten


Een gedeelte van de oogst.


Attentie van de Gemeente. Voor de kinderen was er stoepkrijt.


************************************************************Verkeer
Op dinsdag 31 maart wordt er om 19.30 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis een bijeenkomst van raadsleden en burgers gehouden.
Op deze bijeenkomst kan men van gedachten over het verkeer in Oosterbeek wisselen. Hete hangijzers voor de Dennenkamp zijn vooral de verkeerssituatie bij Albert Hein, het parkeren in woonwijken, het (sluip)verkeer door de woonwijken en de dreiging van het opofferen van “groene” stukken voor parkeerplaatsen.
Hieronder is de uitnodiging van de Gemeente weergegeven. Indien u de gelegenheid heeft ga dan naar deze bijeenkomst. Indien u niet kunt is het ook mogelijk om via de website van de Gemeente Renkum te reageren.

Praat met de raad over verkeer en vervoer!

De raadsleden gaan de dorpen in met als doel door inwoners geïnformeerd te worden over de wensen, klachten, ideeën en oplossingen voor verkeer en vervoer in de gemeente Renkum. Dit doen zij in vier bijeenkomsten. De avonden beginnen om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. De raadsleden hopen dat u komt meepraten over het verkeer en vervoer in onze gemeente!

De eerste bijeenkomst in de Hucht in Heelsum is geweest en succesvol verlopen. Mocht u deze bijeenkomst gemist hebben en toch uw mening in willen brengen over het verkeer en vervoer in Renkum/Heelsum, dan kunt u het enquêteformulier invullen op www.renkum.nl/verkeersplan. De volgende drie bijeenkomsten worden gehouden op:
– 31 maart in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek;
– 2 april in De Burcht in Wolfheze;
– 14 april in De Poort van Doorwerth in Doorwerth/Heveadorp.

U bent van harte welkom op een van deze avonden. Vooraf opgeven is niet nodig. Meer informatie over de bijeenkomsten kunt u lezen op www.renkum.nl.

 

***********************************************************

 INFO BULLETIN VAN COMITÉ DE DENNENKAMP

Onderwerp: inrichting park Dennenkamp.

U heeft vrijdag 27 juni een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op 3 juli 2008. Om 19.30 uur wordt u in de nieuw brede school Dennenborgh voorgelicht over de plannen die opgesteld zijn door een landschapsarchitect.

Het Comité De Dennenkamp (zie de samenstelling onder aan dit info bulletin) dringt er bij u op aan om gevolg te geven aan die uitnodiging en uw mening over het plan kenbaar te maken.

Wij betreuren het dat de gemeente de bijeenkomst toch door laat gaan, ondanks dat wij hebben aangedrongen op uitstel. Daar waren de volgende reden voor:

 • het versturen van de uitnodiging slechts enkele dagen vóór de bijeenkomst;
 • in de maand juli is al een aantal mensen op vakantie;
 • ons leek begin september een beter tijdstip omdat dan meer informatie beschikbaar is over de parkeer – en verkeerproblematiek in het gebied;
 • ons verzoek om mededeling te geven over de tijdelijke invulling van het voormalig Neder Veluwe College schijnt op 3 juli niet mogelijk te zijn.

Toch hopen wij dat u als direct betrokkenen met het Comité wil meedenken over de inrichting van het park. Nu krijgt u van de gemeente de kans!


Het Comité De Dennenkamp is verheugd dat wij twee keer een gesprek hebben gehad met de wethouder (de heer N.Peek), de projectleider ( de heer D. Dohnalek) en de landschapsarchitect (de heer R.Pfeiffer) die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen van het gebied De Dennenkamp.

Tijdens de gesprekken die in een open sfeer zijn verlopen hebben wij als Comité de onderstaande punten ingebracht.


 1. Geen nieuwe inrichting, wel herstel van het park.

Bij de raadsbesluiten voor de bouw van de nieuwe brede school is altijd gesproken over het herstel van het park. Daarvoor is een bescheiden budget voor uitgetrokken. Dat budget moet nu gebruikt worden om de groenvoorziening in het gebied tussen de Utrechtseweg, Stationsweg, Dennenkampweg en Pastoor Bruggemanlaan te herstellen en in te richten. Wij vragen ons af of een geheel nieuwe inrichting van het parkgebied en de plein inrichting dan op een kwalitatief goed niveau kan gebeuren. Eerder, in december 2006, is in een raadsbesluit vastgelegd dat het budget bedoeld was voor herstel van het PARK: het gebied tussen de Pastoor Bruggemanlaan, Wouter Klaassenlaan en Generaal Urquhartlaan.

Het is volgens het Comité De Dennenkamp beter om het PARK  fraai en goed te herstellen, dan geld uit te geven voor geheel nieuwe ontwikkelingen en het maken van plannen.

 1. Verkeersafwikkeling niet uitgewerkt.

In het plan van de landschapsarchitect krijgt het PLEIN tussen het gemeentehuis en de bibliotheek een andere invulling. Nu al heeft groen moeten wijken voor rood (parkeerplaatsen) en zijn er plannen om op het plein nog meer bij te bouwen. Daarom wil de landschapsarchitect in dat gedeelte de Generaal Urquhartlaan af sluiten voor auto’s. Maar een visie over de verkeersafwikkeling ontbreekt nog. Zo lang het niet duidelijk is hoe dan de verkeersafwikkeling is, kun je weinig zinvol discussiëren.

 1. Nieuwe open ruimte ten koste van bomen.

In het nieuwe plan komen in het park meer open ruimtes. Dat gaat ten koste van bomen. Het Comité is daar pertinent op tegen. Indien er ‘nieuwe’ open ruimtes moeten worden gecreëerd, herinricht dan de bestaande open ruimtes naast en vóór het gemeentehuis.

 1. Padenstructuur wordt gewijzigd.

Het Comité krijgt regelmatig te horen dat de bestaande Beuken – en Eikenlaan (de Oost-West verbindingen) een lommerrijke padenstructuur is. Prettig om door heen te wandelen. Het Eikenlaantje wordt bovendien veel gebruikt door de schoolgaande kinderen op de fiets. Het geeft een mooie doorkijk vanaf de Stationsweg. Deze oost -west doorkijk wordt verbroken ten gunste van een brede padenstructuur in de noord – zuid lijn. Zodoende kan men lopend vanaf het noorden de fraaie stenen en betonnen gevels zien van de grote overheids gebouwen. Het Comité heeft er op aangedrongen, los van het kostenplaatje, om de bestaande padenstructuur te handhaven en enigszins te verbeteren.

 1. Trapveldje wordt nieuw speel- en sportveld.

Wij hebben opgemerkt dat wij tegen het nieuw aanleggen van een speelsportveld zijn ongeveer op de plaats waar nu de noodlokalen staan. Wij als Comité vinden het beter om een redelijk kwalitatief goed trapveldje aan te leggen dicht bij het schoolgebouw, naast de gym zaal. Nu heeft dit ook al die bestemming. Vergroot dat iets en vul de plaats van de noodgebouwen en de directe omgeving daarvan in met bomen en gevarieerde struiken.

 1. Onduidelijkheid over de noodlokalen.

In het raadsbesluit voor de realisatie van De Denneborgh is vermeld dat de noodlokalen zes maanden na het gereedkomen van de nieuwe school verwijderd worden. De politiek komt ongeloofwaardig over indien anderhalf jaar later dat besluit al herroepen moet worden. Wij zijn van mening dat de noodgebouwen in een staat verkeren waarbij eerder gedacht kan worden aan sloop dan aan verplaatsen, laat staan gebruik als school. Datzelfde geldt eigenlijk voor het voormalige Neder Veluwe College. De buurt heeft recht om op korte termijn te vernemen wat er concreet met die gebouwen gaat gebeuren. Het maakt onderdeel uit van het herstelplan van het park. Zolang je niet weet wat op dat gedeelte gebeurt lijkt het ons niet efficiënt om een park te gaan herstellen.

 1. Tijdelijke parkeerplaatsen.

Het Comité De Dennenkamp en omwonenden hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor de verwachte toename van de parkeer en verkeersdruk in het gebied. Dat is gebeurd bij de bouw van De ZOED en de daar achter liggende woningen, dat is gebeurd bij de realisatie van de Dennenborgh en ook bij de plannen voor de bouw van appartementen (nog niet gerealiseerd, dus daar is nog hoop voor).  Maar het gemeentebestuur heeft daar nooit veel aandacht aan besteed.

Maar nu wordt ingezien dat er toch wel problemen komen. Een tijdelijke inrichting van de locatie Het Woelige Hoekje (na de sloop van het oude schoolgebouw) met 35 parkeerplaatsen lijkt een redelijke tijdelijke oplossing. Maar dan? Als daar ooit een keer woningbouw (geeft ook weer meer parkeerdruk) komt, dan zullen die plaatsen moeten verdwijnen. Wij nemen aan dat dan een ondergrondse parkeergarage onder het plein nog niet gereed is. Het Comité De Dennenkamp zal zich tot het bittere eind verzetten indien dan de gemeente met de oplossing komt om de nieuw gecreëerde open plekken in het park of de nu nog ‘open randen’ van het park te bestemmen als parkeerplaats.


Leden van het Comité De Dennenkamp hebben bovenstaande punten ingebracht tijdens de gesprekken met de gemeente. Onze wensen en ideeën zijn (nog) niet verwerkt. Daar is meer kans op wanneer wij brede steun krijgen. Indien u het met de punten of een deel daarvan eens bent dan hopen wij dat u dat ook inbrengt op de bijeenkomst van 3 juli.

Het Comité is pas op een laat moment betrokken bij de plan ontwikkeling, dit in tegenstelling tot de Vijf Dorpen in Het Groen en de Vereniging Hart van Oosterbeek. Die organisaties hebben zich, aldus de gemeente, positief uitgelaten over het plan van de landschapsarchitect, dat als basis gaat dienen voor een verdere uitwerking. U zult daar a.s. donderdag meer over vernemen. Als u het daar niet mee eens ben dan moet u NU uw stem laten horen.

 

Kort samengevat: het Comité De Dennenkamp is tegen het opnieuw inrichten van het park, wil geen grote open ruimtes in het park dat ten koste van bomen gaat, wil de huidige padenstructuur handhaven, wil de noodlokalen weg hebben en wil eerst een totaalplan (oplossen van parkeeer en verkeerproblematiek, wat gebeurt er op de locaties van Het Woelige Hoekje en het voormalige Neder Veluwe College) voortdat er een definitief besluit wordt genomen over het parkgebied De Dennenkamp. Het Comité De Dennenkamp staat voor een goed flora – en faunabeheer in het parkgebied.

 *******************************************************